FORGOT YOUR DETAILS?

Pravice
pacientov

Vaše pravice

Potrebujemo pomoč, skrbi nas, radi bi bili spet zdravi. Zato od svojega zdravnika in vseh ostalih nepogrešljivih zdravstvenih sodelavcev pričakujemo veliko. Pričakujemo ne samo njihovo strokovno pomoč, temveč tudi človeško vljudnost, naklonjenost in obzirnost. Predvsem pa se nam zdijo naši problemi zelo pomembni.

Ker so marsikatera od teh pričakovanj upravičena, jih je pravo prelilo v naše, v zakonu utemeljene pravice pacientov. O njih torej ne more biti diskusije, temveč nam enostavno pripadajo. Poudarjanje človekove osebnosti in njegovih pravic, vključno s pravico svobodnega odločanja o samem sebi, spodbuja razmerje, ko bolnik ni več zgolj objekt, temveč vse bolj tudi enakopraven odločevalec v postopku zdravljenja.

Vendar pa ob vseh pravicah in moči odločanja vseeno ne smemo prezreti tudi svojih obveznosti in predvsem drugih ljudi. Kot pacienti nismo sami. Dnevno bo poleg nas v isti ordinaciji pomoč poiskalo še desetine drugih ljudi. Tudi oni imajo enake pravice in tudi njim se njihovi problemi zdijo zelo pomembni.

Prav tako ne smemo pozabiti na osebje. Tudi oni so samo ljudje. Že na začetku šolanja oziroma študija so se zavestno odločili za naporno in dolgoletno izobraževanje, za poklic, ki bo celotno delovno dobo od njih zahteval delo dopoldne, popoldne in ponoči, veliko znanja in nenehnega izobraževanja, veliko odgovornosti in veliko ljubezni do ljudi. A vseeno imajo kdaj tudi oni slab dan, ko se psihično ali fizično ne počutijo najbolje. Včasih kljub vsemu napredku stroke ne morejo pomagati, včasih enostavno pridemo prepozno. Včasih smo naporni mi ali kdo od drugih pacientov. Zato nikoli ne pozabimo, da v zdravstvu ljudje pomagajo ljudem. Ljudje pa imamo seveda poleg službe vedno še kup drugih misli, problemov in obremenitev.

Ker smo ljudje na obeh straneh, imamo na obeh straneh paleto pravic. Enako kot pacientom, pravo daje široko paleto pravic tudi zaposlenim v zdravstvu. Zato ne pozabimo, da so naše pravice omejene s pravicami drugih in njihove so omejene z našimi.

Uporabljajmo svoje pravice razumno in prijazno! Pomagajmo drugim, da uveljavijo svoje pravice! Predvsem pa si medsebojno pomagajmo pri skrbi za zdravje vseh nas!

Dostop do kakovostne in varne zdravstvene oskrbe

Vsakdo od nas ima pravico do kakovostne in varne zdravstvene oskrbe. Pri tem nam pripada enaka obravnava ne glede na spol, narodnost, raso ali etnično poreklo, vero ali prepričanje, invalidnost, starost, spolno usmerjenost ali drugo osebno okoliščino. Za bolj ranljive paciente (otroci, duševno bolni, in druge ogrožene skupine) pa je še dodatno poskrbljeno.

Sestavni del te osnovne pravice je seveda tudi pravica, da prosto izberemo zdravnika in ustanovo (izvajalca zdravstvenih storitev), kjer se želimo zdraviti. Ko želimo, da naše zdravljenje plača ZZZS, obstajajo nekatere omejitve. Izbrati moramo izvajalca, ki je del javnega zdravstva, torej je javni zavod (zdravstveni dom, javna bolnišnica) ali ima koncesijo (t.i. zasebniki koncesionarji).

Zdravnik, ki smo ga izbrali, lahko, če seveda ne gre za nujno medicinsko pomoč, našo izbiro zavrne le v posebej utemeljenih primerih, ko bi bilo zdravljenje predvidoma manj uspešno oziroma nemogoče ali kadar tako določa zakon. Nam pa mora na našo zahtevo svoje razloge za zavrnitev (v osmih dneh) pisno pojasniti in seveda predlagati izbiro drugega zdravnika.

Pacienti imamo pravico do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe v skladu z medicinsko doktrino.

Izraz primerna pomeni, da je oskrba skladna s pacientovimi potrebami in žal hkrati tudi zmožnostmi našega zdravstva. Temeljiti mora na enostavnih, preglednih in prijaznih administrativnih postopkih. Pri nas pa mora vzbujati zaupanje in željo po sodelovanju.

Kakovostna zdravstvena oskrba je tista, ki dosledno dosega izide zdravljenja, ki so primerljivi s standardi ali najboljšimi praksami, ob upoštevanju temeljnih načel kakovosti kot so uspešnost, varnost, pravočasnost, kontinuiteta, učinkovitost, enakopravnost in osredotočenje na pacienta.

Varna zdravstvena oskrba pa je seveda tista, ki preprečuje škodo za pacienta v zvezi s samim zdravljenjem ali s fizično varnostjo med obiskom v zdravstveni ustanovi.

Kot del sodobne zdravstvene oskrbe imamo tudi pravico, da se brez odlašanja ukrene vse potrebno za odpravo ali največjo možno ublažitev bolečin in drugega z boleznijo povezanega trpljenja. V skladu s strokovnimi standardi se morajo preprečiti nepotrebne bolečine in drugo trpljenje, ki je povezano z medicinskim posegom. Ko sodobna medicina ostane brez moči in žal napoči končna faza bolezni ali neozdravljiva bolezen, ki povzroča hudo trpljenje, imamo tudi pravico do paliativne oskrbe.

Upoštevanje vnaprej izražene volje

Vsakdo, ki je sposoben odločanja o sebi in je dopolnil 18 let starosti, lahko določi osebo, ki bo v primeru in za čas njegove nesposobnosti odločanja o sebi odločala o njegovi zdravstveni oskrbi in drugih pravicah iz tega zakona. Takšni osebi pravimo pacientov zdravstveni pooblaščenec in ima, ko nas nadomešča, pravico do seznanitve z našo zdravstveno dokumentacijo in zdravstvenim stanjem ter pojasnili, ki so pomembna za odločanje o zdravstveni oskrbi.

Za našega zdravstvenega pooblaščenca lahko določimo kogarkoli, ki je polnoleten in sposoben odločanja o sebi. To storimo s pisnim pooblastilom, na katerem mora biti naš podpis overjen. V pooblastilu lahko določi tudi navodila in usmeritve glede naše zdravstvene oskrbe ter morebitne omejitve pravice našega pooblaščenca do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo in našim zdravstvenim stanjem.

Takšno pooblastilo lahko kadarkoli prekličemo z novo pisno izjavo. Naš zdravstveni pooblaščenec pa se lahko svoji vlogi tudi ob vsakem času odpove s svojo pisno izjavo, razen kadar nam bi takšna odpoved lahko povzročila resno zdravstveno škodo.

Enako lahko s pisno izjavo tudi izključimo ali omejimo osebe, ki so po zakonu upravičene do odločanja o naši zdravstveni oskrbi po tem zakonu, za primere, ko nismo sposobni odločati o sebi.

Podatki o pacientovem zdravstvenem pooblaščencu naj bi bili zdravnikom dostopni prek informacijskega sistema kartice zdravstvenega zavarovanja ali centralne evidence zdravstvene dokumentacije. Žal pa to še ni urejeno. Dokler država ne izpolni svoje obveznosti, vam zato svetujemo, da izjavo v dveh izvodih overite pri upravni enoti in en izvirnik vložite v karton pri svojem osebnem zdravniku, drug izvirnik pa izročite svojemu pooblaščencu, da se bo z njo lahko izkazal pred zdravniki in bo lahko izvrševal svoje pravice.

Namesto za pooblaščenca se lahko odločimo, da kar vnaprej pisno izrazimo svojo voljo. Vnaprej torej določimo, kakšne zdravstvene oskrbe ne dovoljujemo, če bi se znašli v položaju, ko ne bi bili sposobni dati veljavne privolitve in bi bil izpolnjen eden od naslednjih dveh pogojev:

  • bi trpeli za hudo boleznijo, ki bi glede na dosežke medicinske znanosti v kratkem času vodila v smrt tudi ob ustreznem medicinskem posegu oziroma zdravstveni oskrbi in tako zdravljenje ne daje upanja na ozdravitev oziroma izboljšanja zdravja ali lajšanje trpljenja, ampak samo podaljšuje preživetje;
  • bi medicinski poseg oziroma zdravstvena oskrba podaljšala življenje v položaju, ko bo bolezen ali poškodba povzročila tako hudo invalidnost, da bi dokončno izgubili telesno ali duševno sposobnost, da bi skrbeli zase.

Naša volja bo v prvem primeru za zdravnike zavezujoča, v drugem primeru pa jo bodo morali upoštevati kot smernico pri odločanju o zdravljenju.

Svojo voljo moramo vnaprej izraziti pisno na posebnem obrazcu, ki bi ga morala skupaj z nami podpisati tudi naš osebni zdravnik in zastopnik pacientovih pravic. Izbrani osebni zdravnik in zastopnik pacientovih pravic pacienta nas pred izjavljanjem vnaprej izražene volje natančno poučita o pomenu in posledicah naše odločitve. Bo pa imela enak učinek tudi izjava, overjena pri najbližji upravni enoti ali notarju. Seveda pa tam ne bomo deležni medicinskih pojasnil. Kakorkoli že svojo voljo zapišemo, bo taka izjava veljala pet let. Lahko pa jo tudi pred tem kadarkoli prekličemo ali spremenimo oziroma nadomestimo z novo izjavo.

Podatek o tem, da je nekdo dal takšno izjavo, bi moral biti zdravnikom sicer dostopen prek informacijskega sistema kartice zdravstvenega zavarovanja ali centralne evidence zdravstvene dokumentacije. Žal pa to še ni urejeno. Dokler država ne izpolni svoje obveznosti, vam zato svetujemo, da izvirnik vložite v karton pri svojem osebnem zdravniku, eno kopijo izročite svojcem, drugo kopijo pa imate za vsak primer vedno pri sebi. Še najboljše bo, če jo boste zložili in shranili poleg svoje kartice zdravstvenega zavarovanja, saj bodo to zelo verjetno prvo poiskali, če vas bodo nezavestne pripeljali v zdravstveno ustanovo.

Darovanje organov

Vsakdo, ki bi želel po smrti darovati organe, lahko to odločitev izrazi pri pooblaščeni osebi na prijavnih mestih v nekaterih zdravstvenih domovih in lekarnah po Sloveniji, na Zavodu Slovenija-transplant, pa tudi pri področnih enotah Rdečega križa in Karitas. Izpolnil bo poseben obrazec, pristopno izjavo, ob tem pa se bo moral identificirati z osebnim dokumentom. Pooblaščena oseba zbrane pristopne izjave pošlje Slovenija-transplantu. Tam jih vnesejo v posebno aplikacijo, ki je povezana z evidenco podatkov v centralnem računalniku Zavoda za zdravstveno zavarovanje Sloveniji. Na podlagi zapisa iz evidence podatkov se bo potem opredelitev nevidno vpisala na kartico zdravstvenega zavarovanja.

Če izrecno ne želimo darovati organov, lahko to seveda opredelimo vnaprej s pisno izjavo vnaprej izražene volje.

Glavni pooblaščenec za pacientove pravice

Zakon vam daje pravico, da se lahko kadarkoli obrnete na od države imenovane zastopnike pacientovih pravic, ki vam lahko svetuje, pomaga ali vas po pooblastilu celo zastopa pri uresničevanju pravic po Zakonu o pacientovih pravicah. Pri Skupinski praksi smo šli velik korak dlje. Pri nas namreč deluje glavni pooblaščenec za pacientove pravice, saj smo prepričani, da si to področje zasluži pozornost uglednega in odločnega strokovnjaka.

Kontakt z glavnim pooblaščencem

Glavnega pooblaščenca lahko kontaktirate za vsa vprašanja, mnenja ali pritožbe v zvezi s pacientovimi pravicami ali drugimi pravicami v zvezi z zdravstvom.

Please enter the reCaptcha public and private keys inside the admin panel!
TOP